Leveringsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WijnBestellenOnline, onderdeel van Dateko-wijnimport

Kvk Gooi-,Eem- & Flevoland Nr 39100811

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, orders, bestellingen en overeenkomsten van “Dateko-wijnimport”, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van Toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een order en/of het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk door Dateko-wijnimport worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dateko-wijnimport worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dateko – wijnimport ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 . Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Dateko-wijnimport zijn vrijblijvend en Dateko-wijnimport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw order en/of bestelling door Dateko-wijnimport. Dateko-wijnimport is gerechtigd orders en/of bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een order en/of bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dateko-wijnimport dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de order en/of bestelling.

Dateko-wijnimport zal orders en/of bestellingen geplaatst door personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar niet in behandeling nemen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten, in onze webshop zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

3.2 Betaling geschiedt per bank op rekening Rabobank-1369.75.933.

3.3 De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling per bank (webshop).Indien Dateko-wijnimport na zes (6) weken geen betaling heeft ontvangen, wordt uw bestelling geannuleerd.

3.4 Indien een andere manier van betaling is overeengekomen, bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag contractuele rente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Dateko-wijnimport bent u een administratievergoeding van tien euro(€10,-) verschuldigd. Indien Dateko-wijnimport haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u naast de wettelijke rente en de administratievergoeding, tevens de incassokosten verschuldigd. Deze bedragen (15%) van het openstaande bedrag met een minimum van zevenendertig euro en vijftig cent (€37,50) exclusief BTW.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dateko-wijnimport gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt alleen in Nederland binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de betaling (webshop). Tenzij anders overeengekomen. Indien Dateko-wijnimport voorziet dat niet binnen deze termijn kan worden geleverd wordt aan u de optie geboden ofwel in te stemmen met latere levering, ofwel de bestelling te annuleren.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Bijdrage aan de bezorging is € 5,95 per adres, ongeacht het aantal bestelde dozen. Voor bezorging binnen de provincie Flevoland wordt geen bijdrage aan de bezorging geregeld.Orders boven de €100.- zijn eveneens vrij van een bijdrage.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dateko-wijnimport verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico terzake de producten gaat op het moment van aflevering aan huis op u over.

Artikel 6. Reclames

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dienst u Dateko-wijnimport daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen vijf (5) werkdagen, doch uiterlijk binnen veetien (14)dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien u een product, gekocht via de webshop,om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) werkdagen na aflevering te ontbinden en het product binnen vooornoemde termijn aan Dateko-wijnimport te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen.

6.3 Reclamaties over vermissing aangaande leveringen,die op uw verzoek niet aan de deur, maar op een alternatieve locatie zijn achtergelaten, zoals bijvoorbeeld voor de deur of in de tuin, worden door Dateko-wijnimportals niet-ontvankelijk verklaard indien uit de vervoersbescheiden blijkt dat de levering wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dateko-wijnimport in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dateko-wijnimport gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijk- en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dateko-wijnimport kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien u aan Dateko-wijnimport schriftelijke opgave doet van een adres binnen Nederland, is Dateko-wijnimport gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dateko-wijnimport schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw orders / bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door Dateko-wijnimport gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat dateko-wijnimport deze voorwaarden soepel toepast.

8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dateko-wijnimport in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dateko-wijnimport vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 Dateko-wijnimport is bevoegd om bij de uitvoering van uw order(s) / bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, orders, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Powered By OpenCart
WijnBestellenOnline © 2018